Conference on Geometric Invariant Theory


Registration/Contact
Mathematisches Institut
Bunsenstr. 3-5
D-37073 Göttingen


Program

Information on travel and accommodation
 SPEAKER

   J.P. Alper (Stanford University)
   Chr. Böhning (University of Göttingen)
   F. Catanese (Bayreuth University)
   I. Dolgachev (University of Michigan, Ann Arbor)
   B. Doran (IAS Princeton)
   O. Garcia-Prada (CSIC Madrid)
(University of Amsterdam) G. van der Geer  
(Rice University) B. Hassett  
(University of Tübingen) J. Hausen  
(University of Arizona) Y. Hu  
(Independent Univ. Moscow) P. Katsylo  
(University of Bath) A. King  
(Moscow State University) I. Losev  
(RIMS Kyoto) S. Mukai  
   V. Popov (Steklov Institute Mosco)
   I. Sols (UC Madrid)
   B. Sturmfels (University of California, Berkeley)
   J. Tevelev (University of Massachusetts Amherst)
   A. Vistoli (Scuola Normale Pisa)
   V. Zhgoon (Moscow State University)
ORGANIZERS:
F. Bogomolov, F. Catanese, I. Dolgachev, V. Popov, Y. Tschinkel


Mathematisches Institut, Georg-August-Universität, Bunsenstr. 3-5, D-37073 Göttingen